Представяне на партньора (България): Национална асоциация на професионалистите, работещи с хора с увреждания

НАРХУ е неправителствено сдружение с нестопанска цел, регистрирано в публичния сектор в Пловдив, България. В нея членуват различни видове специалисти, които работят с хора с увреждания по отношение на тяхното социално включване, образование и заетост. Основните й дейности са насочени към хора с различни видове увреждания - вкл. физически, сензорни, интелектуални, когнитивни и комплексни увреждания. Екипът на NARHU включва известни експерти в областта на приобщаващото образование, психологията, социалната работа и подкрепа, професионалното консултиране, както и подкрепата за ранна интервенция на деца със специални нужди.

NARHU отговаря за разработването:

  • Материали за приобщаващо образование, базирани на системата P-level;
  • Подкрепа за образователни материали за младежи и възрастни с увреждания и техните учители/обучители;
  • Предоставяне на насоки на учителите и обучителите за това как да си сътрудничат и да адаптират стратегиите си за преподаване и обучение към учащите се с интелектуални затруднения и когнитивни увреждания.
  • Изкуствен интелект и образователни игри, предназначени да повишат ангажираността на учениците в учебните дейности; 
  • Гъвкави схеми за подпомагане на професионалното развитие на млади хора и възрастни от групи в неравностойно положение, като например наставничество и инструктаж, инструменти за атрактивно и ефективно самопредставяне пред потенциални работодатели;
  • Иновативни програми за професионално образование и обучение в съответствие с актуалните изисквания на пазара на труда в европейски контекст;
  • Обучения за професионалисти, работещи с деца и възрастни с увреждания, с особен акцент върху тяхната независимост, качество на живот и приобщаване;
  • Сътрудничество с неправителствени организации, организации за професионално обучение, университети и други институции на регионално, национално и международно равнище с цел обмен и трансфер на добри практики и успешни стратегии в областта на приобщаването;
  • Рамка за валидиране за оценка на постиженията на хората с увреждания и хората в неравностойно положение;
  • Иновативни подходи при прилагането на процесите на обучение, включени в системите за ОДО и мобилните приложения за гъвкаво и достъпно обучение, основани на съвременни изследвания и методи за приобщаващо образование и ПОО.

Мария Горанова е председател на НАРХУ, България, от създаването му през 2014 г. Тя има магистърски степени по приложна психология, международни отношения и английска филология. Г-жа Горанова има повече от 20 години опит в управлението и изпълнението на проекти. Професионалният й опит е в областта на експертизата на уврежданията, приложната психология и приобщаващото образование, в допълнение към работата й като известен пионер в областта на подкрепената заетост в България, който въвежда тази услуга за първи път в страната. Тя е координатор на редица европейски проекти, включително програми, финансирани по програма "Еразъм+" и др. Провеждала е разнообразни обучения, като е използвала различни методи на обучение, като презентации, открити дискусии ролеви игри, видео демонстрации и работа в малки групи, като същевременно е провеждала редовни обучения за информираност относно уврежданията и съвети как да се държим с колеги/клиенти с увреждания.

Петя Грудева е член на НАРХУ от самото начало на дейността му. Тя има висше образование по маркетинг, политически науки и приложна психология. Тя е експерт в областта на уврежданията и пригодността за заетост на хората със специални потребности, както и в инициативи за подобряване на независимия живот и качеството на живот. Тя е експерт по "Обучение на връстници", "Етикет за хора с увреждания", психологическо консултиране и развитие на предприемачески умения. Понастоящем Петя се занимава с обучение на хора с увреждания във връзка с развитието на трансверсални умения и професионални компетенции. От 2002 г. насам тя се занимава и с изследвания, свързани с изискванията на потребителите, създаване на стратегии за управление на качеството, инициативи за обществени кампании, пилотни обучения и тяхното изпълнение, както и с програми за "обучение на обучители" в областта на социалните дейности.